Hos bois

Inloggning

Våra kontor

Våra tjänster

Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap är viktigt av flera skäl och kan vara avgörande för din framgång på arbetsmarknaden. Här är några skäl till varför arbetsmarknadskunskap är värdefull.

Karriärplanering

Inriktning mot efterfrågan

Genom att förstå arbetsmarknadens behov och trender kan du inrikta dina färdigheter och utbildning mot områden där efterfrågan är hög.

Arbetsmarknadskunskap Hos Bois
Arbetsmarknadskunskap Hos Bois

Anpassning av Kompetenser

Uppdatering av färdigheter

Arbetsmarknadskunskap hjälper dig att identifiera vilka färdigheter som är mest relevanta och eftertraktade inom din bransch, vilket gör att du kan anpassa och uppdatera dina kompetenser.

Arbetsmarknadskunskap Hos Bois

Jobbsökning och Anställbarhet

Effektiv jobbsökning

Du kan fokusera din jobbsökning på områden där det finns öppningar och där du har större chanser att bli anställd.

Anpassning av CV och ansökan

Med kunskap om arbetsmarknaden kan du anpassa ditt CV och dina ansökningsmaterial för att bättre matcha arbetsgivarens behov.

Arbetsmarknadskunskap Hos Bois
Arbetsmarknadskunskap Hos Bois

Nätverk och Relationer

Effektivt nätverkande

Arbetsmarknadskunskap ger dig insikt om nyckelaktörer, branschevenemang och möjligheter att bygga nätverk, vilket kan vara avgörande för din karriärutveckling.

Löneförhandlingar

Realistiska löneförväntningar

 Genom att vara medveten om lönenivåer och förmåner inom din bransch kan du sätta realistiska förväntningar och förhandla om löner och förmåner på ett effektivt sätt.

Försäljning
Arbetsmarknadskunskap Hos Bois

Framtida utveckling och karriärmöjligheter

Planering för framtiden

Arbetsmarknadskunskap gör det möjligt att identifiera framtida trender och teknologiska förändringar, vilket kan hjälpa dig att planera för din karriärs långsiktiga hållbarhet och utveckling.

Arbetsmarknadskunskap Hos Bois

Förståelse för Arbetslivets Realiteter

Realistisk förståelse

Genom att ha arbetsmarknadskunskap får du en realistisk förståelse för arbetslivets realiteter, inklusive konkurrensen på arbetsmarknaden och de krav som arbetsgivare ställer.

Arbetsmarknadskunskap Hos Bois

Beredskap för Förändringar

Flexibilitet och anpassningsförmåga

Med god arbetsmarknadskunskap blir du mer medveten om förändringar i ekonomin och arbetsmarknaden, vilket kan göra dig mer flexibel och anpassningsbar.

Arbetsmarknadskunskap Hos Bois

Att investera tid i att förstå arbetsmarknaden och dess dynamik kan vara en värdefull strategi för att maximera ditt yrkeslivs framgång och skapa en mer medveten och effektiv karriärplan.

Arbetsrätt är reglerat i lag i Sverige, och är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Bland annat innefattas:
• arbetsmiljölagarna
• arbetsrättslagarna
• anställningsformer
• kollektivavtal
• fackförbund
• a-kassa
• jämställdhet och diskriminering


Vid tvister om arbetsrättens tillämpning drivs frågorna i Sverige till arbetsdomstolen (till skillnad från
civilrätt som hanteras av tingsrätten).

Arbetsmiljön innefattar både den fysiska och den psykosociala miljön, dvs. hur det ser ut där du arbetar, och hur du och dina kollegor mår.

Arbetsmiljöverket (www.av.se):
Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagarom arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer.


Arbetsmiljölagen:
Arbetsmiljölagen (förkortad “AML”) ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på jobbet.
Lagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, och ska anpassas till den anställdas
fysiska och psykiska förutsättningar.

Rättigheter och skyldigheter enligt Arbetsmiljölagen (AML):
Det är inte bara arbetsgivare som har ansvar för arbetsmiljön! Båda parter har rättigheter och
skyldigheter.
• Huvudansvaret för arbetsmiljö ligger på arbetsgivaren. Att inte följa AML är ett lagbrott.
• Du som arbetstagare ska aktivt medverka till att skapa och bevara en god arbetsmiljö. Att
motverka detta är ett lagbrott.
Det är viktigt att ni få reda på dina rättigheter och skyldigheter i samband med att ni startar på ett
nytt jobb! Både du och arbetsgivare delar ansvaret att du bli försörjd med informationen.


Arbetsmiljöarbete:
Alla arbetsgivare har en skyldighet att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett
sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och att en tillfredställande arbetsmiljö
uppnås.


Exempelvis:
Nu när vi lever under nya förhållanden, med Coronarelaterade bekymmer, behöver företag;
• införa nya rutiner,
• titta på olika andra faktorer som inte var aktuella förut,
• etablera nya rutiner på företaget, och
• göra upp nya enkätter och checklistor (som handlar om hälsa, m.m.)


Skyddsombud:
Skyddsombudet är arbetstagarens representant gentemot arbetsgivaren. Det ska finnas minst ett
skyddsombud på alla arbetsplatser som har fem eller fler anställda.

Huvudsakligen finns det två typer av anställningar:
• Tillsvidareanställningar, och
• Tidsbegränsade anställningar.

Tillsvidareanställningar:
Tillsvidareanställning är i svensk arbetsrättslig terminologi en anställningsform som innebär att
anställningsavtalet råder tills vidare, vilket innebär att anställningen inte har något slutdatum.
Detta är vad som något oegentligt brukar kallas ”fast anställning”.
Tillsvidareanställning gäller till dess arbetstagaren eller arbetsgivaren avslutar den. För att
arbetsgivaren ska kunna avsluta en tillsvidareanställning krävs saklig grund. Ett anställningsavtal
gäller tillsvidare om inget annat är avtalat mellan parterna.

Tidsbegränsade anställningar:
I en tidsbegränsad anställning finns en begränsning i hur länge anställningen pågår.
Huvudregeln är att den tidsbegränsade anställningen inte avslutas i förtid om uppsägning inte finns
reglerad i anställningsavtalet, eller om någon av parterna begår ett grovt avtalsbrott.
Om avtalet tillåter uppsägning, gäller kravet på ”saklig grund”, precis som vid tillsvidareanställning.

Det finns fyra typer av tidsbegränsade anställningar enligt lag:
• Allmän visstidsanställning
Allmän visstidsanställning kan användas i högst två år utan något specifikt skäl. Den
omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning när arbetstagaren haft en allmän
visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, antingen under en femårsperiod eller
under en längre period om den anställde haft såväl allmän visstidsanställning, vikariat
eller säsongsanställning i en följd.
• Vikariat
Vikariat används för att ersätta en arbetstagare som är frånvarande, eller för att i vissa
fall fylla en vakans i väntan på att en person rekryteras till tjänsten. Vikariatet
omvandlas automatiskt till en tillsvidareanställning när vikarien har vikarierat i mer än
två år under en femårsperiod.
• Säsongsanställning
Säsongsanställning för arbeten som bara kan utföras under en viss del av året,
exempelvis inom skogsbruk, jordbruk, turistnäringen eller trädgårdsbranschen.
• Provanställning
En annan typ av tidsbegränsad anställning är provanställningen. Det är en form av
tidsbegränsad anställning som får vara i högst sex månader, och är avsedd att
användas som en inledning till en tillsvidareanställning. En provanställning övergår
automatiskt i en tillsvidareanställning efter periodens avslut. Kollektivavtal kan ha
särskilda regler för provanställning, men utgångspunkten är att provanställningen ska
övergå i en tillsvidareanställning.

Olika anställningsformer:
• Frilans
Frilans eller ”frilansare” är ett annat ord för en person som tar eller gör uppdrag utan
fast anställning (ofta egenföretagare).
Ordet används ofta om frilansjournalister eller frilansfotografer – som i Sverige är
organiserade i Frilans Riks, en sektion inom Journalistförbundet – men även om andra
fria yrkesutövare inom till exempel grafisk formgivning, teater, programmering och olika
former av konsulttjänster.
• Lärling
Kanske har ordet lärling försvunnit för gemene man. I hantverksvärlden betyder lärling
ungefär detsamma som trainee betyder i näringslivet. Det är någon som går bredvid en
riktigt duktig yrkesperson, eller flera, för att lära sig yrket – på riktigt.
• Provisionsjobb
Provision är en rörlig ersättning som baseras på arbetstagarens prestationer. Om du
har ett provisionsjobb, tjänar du pengar baserad på din prestanda, och din
månadsinkomst varierar beroende på hur du lyckas med ditt uppdrag.
Oftast får man en s.k. provisionslön, som består av en fast och en rörlig lönedel.
t.ex. Om du jobbar som försäljare med ett provisionsjobb tjänar du pengar när du säljer
en produkt och/eller tjänst.

• Egenanställning
Om du vill utföra tillfälliga uppdrag åt olika uppdragsgivare utan att starta eget företag
är så kallad egenanställning ett alternativ. En person som jobbar som egenanställd
anlitar ett så kallat egenanställningsföretag som sköter det administrativa – du skickar
bara fakturan.
Som egenanställd ansluter du dig till ett egenanställningsföretag, som agerar ungefär
som en arbetsgivare, och sköter det administrativa för dina uppdrag mot viss provision.

Olika begrepp kring anställningsformer:

 • Heltid, deltid och övertid
  Heltid är ett uttryck som definierar en anställning uttryckt i ett antal timmar per vecka
  eller annan tidsperiod. 
 • I Sverige har vi 40-timmars arbetsvecka som regel för ett heltidsarbete.
  En anställning på heltid är en arbetstid som oftast betraktas som normal
  för en person som har ett arbete som man försörjer sig eller sin familj på.

 • Om man arbetar mindre än heltid för en arbetsgivare arbetar man deltid.

 • Arbetar man tillfälligt mer än heltid för en arbetsgivare, arbetar man övertid.
  Det förekommer att vissa former av förmåner eller socialförsäkringar är knutna till en
  heltidsarbetande, och att samma förmåner inte utgår till deltidsarbetande.

Fackföreningar är organisationer som man kan tillhöra om man är arbetstagare/anställd, och
representerar/talar för/företräder de anställda gentemot arbetsgivaren.
En fackförening är en organisation som i anslutning med andra fackföreningar bildar ett fackförbund.
Fackföreningen sluter samman arbetstagare från ett visst yrkesområde eller arbetsplats för att
företräda deras intressen gentemot arbetsgivaren.
En fackförening kan till exempel hjälpa arbetstagare att förhandla om löner eller ta fram regler
angående anställning, avskedande och arbetsmiljö.

En fackförening erbjuder juridisk hjälp vid tvister med arbetsgivaren
Som medlem i en fackförening får du hjälp om det uppstår tvister med arbetsgivaren.
Fackföreningen kan hjälpa dig med alltifrån rättsskydd till juridisk hjälp.

 • Med juridisk hjälp får du förhandlingshjälp och möjlighet att lösa konflikter mellan dig och din
  arbetsgivare.
 • Rättshjälpen som fackföreningen erbjuder kan innebära att du som medlem får en kvalificerad
  jurist vid din sida som hjälper dig i din situation.
 • Går ett ärende till domstol betalar facket dessutom rättegångskostnaderna även om du förlorar målet.

Fackföreningarna kan påverka mer än en enskild arbetstagare
Eftersom fackföreningar är anslutna till större fackförbund, som i sin tur är anslutna till
centralorganisationer, kan de ha större påverkan på arbetsmarknaden än vad en enskild
arbetsgivare skulle ha haft.

Några exempel på vad fackföreningarna kan göra:

• Organisera strejker.
Om det inte går att få till en lösning som fackföreningens medlemmar är nöjda med kan
de organisera övertidsblockader, strejker och andra blockader för att främja sin mål.
• Förhandla med arbetsgivaren.
Fackföreningar har ett större inflytande än en enskild arbetstagare och kan därför
förhandla om lön, arbetstider och annat som har med anställningsvillkor att göra.
Det kan exempelvis vara genom att teckna kollektivavtal med arbetsgivaren.

Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller enskild
arbetsgivare som reglerar löner och övriga anställningsvillkor för arbetstagare. Kollektivavtal nås i
regel genom kollektiva förhandlingar.


Om en arbetsplats har ett kollektivavtal behöver inte varje enskild anställd förhandla om sina villkor
med arbetsgivaren, utan de regleras redan av kollektivavtalet. Med kollektivavtal behöver du i princip
bara komma överens med arbetsgivaren om lön när du tackar ja till en anställning. Resten ingår
i kollektivavtalet.

A-kassor ger pengar under tiden när man är arbetslös. En slags försäkring, kan man säga, som ger
dig ekonomiskt trygghet under tiden att du är arbetslös.

Hur man söker ersättning från a-kassan
• Skriv in dig hos Arbetsförmedlingen första dagen du är arbetslös.
• Kontakta din a-kassa och ansök om ersättning. (Det gör du enklast genom att logga in på din
a-kassas webbplats.)


Om du inte är medlem i någon a-kassa har du ändå möjlighet att få viss ersättning. Du kan
antingen ansöka om medlemskap i samband med att du blivit arbetslös, eller ansöka om
ersättning hos Alfakassan.


Lite kort om Alfakassan…
Alfa-kassan är en av Sveriges a-kassor, och är idag den enda a-kassan som inte är
organisationsanknuten eller inriktad på specifika yrkes- eller branschområden. De välkomnar
alla, såväl arbetssökande som anställda och företagare, och strävar efter att fler på
arbetsmarknaden ska kunna få en inkomstbaserad ersättning.

Jämställdhet:
Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom
livets alla områden. Det gäller till exempel:

• Makt och inflytande.
• Ekonomiskt oberoende.
• Företagande, arbete, arbetsvillkor.
• Utbildning och utveckling.
• Ansvar för hem och barn.
• Frihet från könsrelaterat våld.

Jämställdhet är ett sätt att förebygga diskriminering baserad på kön.

Diskriminering:
Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor som
inte bygger på meriter eller talanger.

Diskriminering är när någon behandlas sämre än andra. Ibland kan man känna sig orättvist
behandlad utan att det är diskriminering. Det är svårt att på ett lätt sätt förklara vad diskriminering
är.

Det kan till exempel innebära att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier. Det kan
också innebära att du blir orättvist behandlad på jobbet, i skolan, när du åker buss, besöker
arbetsförmedlingen eller där du handlar.

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen är att en person missgynnas
eller kränks. Missgynnandet, eller kränkningen, ska ha samband med någon av de sju
diskrimineringsgrunderna.

Lagen om diskriminering ställer olika krav.


Sex former av diskriminering
Diskrimineringslagen förbjuder sex olika former av diskriminering:
• direkt diskriminering,
• indirekt diskriminering,
• bristande tillgänglighet,
• trakasserier,
• sexuella trakasserier och
• instruktioner att diskriminera.
• Olaglig diskrimineringsorsak

Diskriminering är förbjudet om det beror på;
• kön
• könsöverskridande identitet eller uttryck
• etnisk tillhörighet
• religion eller annan trosuppfattning
• funktionsnedsättning
• sexuell läggning
• ålder.


Dessa sju saker är diskrimineringsgrunder som finns i lagen.