Hos bois

Inloggning

Våra kontor

Våra tjänster

Nya insikter – snabbt och smidigt

Nyttan för organisationen!

Nya insikter – snabbt och smidigt

Vi erbjuder en rad pedagogiska och effektiva analysverktyg för individ- och organisationsutveckling. Analyserna görs online, snabbt och smidigt men ger solid, fördjupad förståelse för de bakomliggande faktorerna för mänskligt beteende och varför vi gör som vi gör.

Våra analysverktyg är lätta att använda och finns tillgängliga på fler än 40 språk. Här är de sex olika versioner av analysverktyg som vi erbjuder idag. Vilket verktyg är rätt för ditt behov?

Rusta och matcha dig med DISC Din Resurs för  din framgång!

Profilanalys

 

Denna analys bygger i grunden på William Moulton Marstons modell om olika personlighetstyper. Rapporten ger en bild av en individs beteende – både grundbeteende och anpassat beteende, dvs sättet att agera i en specifik omgivning.

Drivkraftsanalys

 

Filosofen och psykologen Eduard Spranger definierade redan för runt hundra år sedan sex områden som beskriver människans motivation och drivkraft. TTI Success Insights har vidareutvecklat Sprangers modell och tagit fram en analys med tolv drivkrafter. Rapporten beskriver en individs belöningssytem med utgångspunkt från drivkrafterna.

EQ 

EQ undersöker emotionell intelligens. Analysen ger insikt i både inre och yttre emotionell intelligens och rapporten ger individen och organisationen en medvetenhet om hur samspelet med andra människor kan fungera bättre och hur individen kan bli effektivare i arbetslivet.

Talent Insights

Profilanalys & drivkrafter

I denna kombinationsrapport ingår en profilanalys som beskriver en individs beteendestilar (grundbeteende och anpassat beteende) och en analys som beskriver individens tolv drivkrafter. Det ingår även ett avsnitt om individens unika kombination av beteende och drivkrafter.

Talent Insights

Profilanalys & EQ

I denna kombinationsrapport får ni verkligt användbar kunskap: en profilanalys som beskriver en individs beteendestilar (grundbeteende och anpassat beteende) och en analys som mäter den emotionella intelligensen.

TriMetrix

 

Denna rapport ger en grundlig genomgång av en individs personliga egenskaper inom samtliga tre kunskapsgrenar: beteende, drivkrafter, kombinationen av dessa och dessutom en förståelse för nivån av emotionell intelligens. En analys som ger en komplett bild!

TTI Success Insights analys tre kunskapsgrenar

Vad? Hur? Varför?

Kanske har er organisation ett bra verktyg för att upptäcka medarbetares talanger? Ett system för hur ni skapar och bibehåller engagemang? Eller för att skapa vinnande team med massor av driv? Men så länge ni inte har verktyg som ger er svar på såväl vad? som hur? och varför? så ser ni inte hela bilden, inte alla möjligheter.
Våra analyser inom tre kunskapsfält; beteende, drivkrafter och emotionell intelligens visar vad folk gör, hur de gör det och varför de agerar som de gör. Rapporten ger en djup förståelse och kännedom om varje individ och resultaten jämförs och får ett sammanhang, genom vår databas med svar från miljontals tidigare deltagare. Data som har samlats in under flera decennier.

Beteende

Svaren på frågorna ger en bild av en människas beteende – både det som kallas grundbeteende och av det anpassade beteendet. Rapporten beskriver till exempel svaga och starka sidor i det egna beteendet och fungerar som en vägledning för vidare personlig utveckling. Genom beteendeanalysen får både medarbetare och arbetsgivare ökad kännedom som i sin tur är nyckeln till ett fungerade team, effektivare ledarskap, ökad försäljning och bättre kundvård. Det ger en god grund att stå på i arbetat med att få människor att mötas på bästa möjliga sätt.

Drivkrafter

Drivkraftsanalysen hjälper oss att hitta de yttre motivationsfaktorer som är viktiga för att skapa trivsel och utvecklas. Vår modell bygger på sex dimensioner som påverkar människors motivation starkt. Dimensionerna är utgångspunkt för beskrivningen och rangordningen av individens tolv drivkrafter. Analyser av människors drivkrafter är viktiga för alla i er organisation – från nyanställda till chefer. Genom att titta närmare på vad som motiverar och ger energi kan era team prestera bättre och ha roligare tillsammans.

Emotionell intelligens (EQ)

Hur vi hanterar våra känslor i olika situationer är helt avgörande för om vi ska kunna bli framgångsrika. Att förstå dels sig själv och sina reaktioner i olika situationer, dels andra människor och deras reaktioner, är det vi kallar emotionell intelligens eller EQ. Analysen mäter förmågan att handskas med egna och andras känslor, med relationer, motivation och hur väl individen förstår sin omgivning. Rapporten ger er riktlinjer för hur en organisation kan stärka relationer, kommunicera effektivt och skapa högpresterande – och välmående – team..

Nyttan för organisationen!

Personlig utveckling

Effektiva människor känner sig själva. De förstår vad som motiverar dem och vad som får dem att satsa helhjärtat. Oavsett var i livet du befinner dig, vinner du på att jobba med din personliga utveckling. Våra analyser beskriver svaga och starka sidor och fungerar som vägledning för hur du kan växa.

Effektiv kommunikation

Effektiv kommunikation är kärnan i varje framgångsrik organisation och skapar förståelse mellan individer och inom teamet. Människor med olika drivkrafter har olika preferenser när det kommer till att kommunicera. Genom ökad förståelse för andra beteenden öppnas möjligheter att anpassa och förtydliga kommunikationen så att den i sin tur ger bättre fungerande relationer

Ledarskapsutveckling

Ge människor möjlighet att leda team på rätt sätt genom att utvärdera förmågor och utveckling. God kommunikativ förmåga, ökad självkännedom och medvetenhet skapar potential för ett starkt ledarskap. Ledare som förstår sitt eget och andras beteenden och känner till drivkrafterna, har goda förutsättningar att ta organisationen framåt.

Konflikthantering

Att lösa konflikter kan vara utmanande. Men det finns lösningar. Förståelse för människors drivkrafter och beteende ökar möjligheterna att hitta positiva lösningar, nya möjligheter att samarbeta och kommunicera effektivt. Med TTI Success Insights analyser blir drivkrafterna tydliga och beteendena lättare att förstå.

Coachning

Ta din coachning- och konsultverksamhet till nästa nivå med hjälp av våra analysverktyg. Syftet med coachning är att hjälpa människor att utvecklas, förbättra sina förmågor och hitta sin motivation. Våra välbeprövade analysverktyg ger dig stöd i att utveckla ledare och medarbetare genom att identifiera deras styrkor och svagheter.

Teamutveckling

Att förstå varandra är nyckeln till effektivare samarbete och kommunikation. Alla beteendestilar har sin särprägel. I vissa situationer och sällskap kan varje stil vara en styrka, i andra en svaghet. Våra analysverktyg ger de grunder som behövs för att förstå en grupps sammansättning och skapa den öppenhet som krävs för att utveckla ett starkt och välmående team.

Säljträning

Är försäljning och kundrelationer hjärtat i er organisation? För företag som sysslar med försäljning är det ett måste att arbeta kontinuerligt med säljträning för att bygga toppresterande säljteam. Och för att lyckas behövs rätt verktyg. Med hjälp av TTI Success Insights analyser får ni insikter och föreståelse för hur ert team fungerar och hur ni kan förbättra era affärer och kundrelationer.

Rekrytering

Vilken är hemligheten bakom att rekrytera rätt? Kompetens och erfarenhet är viktigt men att motivationsfaktorerna i uppdraget matchar individens drivkrafter är viktigast. Felaktiga rekryteringar är kostsamma och skapar negativ energi, undvik dem med hjälp av våra effektiva analysverktyg för rekryteringsprocessen.

Nå er fulla potential!

Våra analysverktyg kan få er organisation att blomstra

Det vill jag vill veta mer om!
Kontakta mig:

.